20 Q&A’s om, hvad den ny ferielov og overgangsordningen betyder for dig

Den ny ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Fra denne dato vil lønmodtagere overgå til samtidighedsferie – en ordning, hvor ferien afvikles samtidig med, at den optjenes. Men overgangsordningen er allerede i gang, og hvad betyder det egentlig for dig som lønmodtager?

1. Hvorfor skal vi have en ny ferielov?

Ifølge EU’s regler skal alle lønmodtagere have mulighed for at afholde mindst 4 ugers betalt ferie om året. Det sikrer den danske ferielov ikke, som den er i dag, hvor vi optjener og afvikler ferie forskudt. Er man ny på arbejdsmarkedet, eller har man været ude af arbejdsmarkedet i en periode og vender tilbage, kan der efter den gældende ferieordning gå op til 16 måneder, før man har mulighed for at holde sin optjente, betalte ferie. Dette er i strid med EU-retten, og derfor skal vi overgå til samtidighedsferie.

Fra den 1. september 2020 vil alle lønmodtagere overgå til den ny ferieordning, hvor ferie optjenes og afholdes på samme tid over en periode på 12 måneder fra 1. september til 31. august (ferieåret).

Den periode, hvor lønmodtageren kan afholde sin ferie i (også kaldet ferieafholdelsesperioden) er udvidet med ekstra fire måneder. Det vil sige, at ferieafholdelsesperioden løber fra 1. september – 31. december året efter.

Princippet med samtidighed betyder, at en lønmodtager fx kan afholde ferie, der er optjent i september måned, allerede i oktober måned samme år.

Overgangsordningen

Overgangsordningen til den ny ferielov skal sikre, at alle lønmodtagere overgår til den ny ordning på samme tid. Den skal også sikre, at lønmodtagerne får udbetalt alle de feriepenge, som de har optjent retten til. Endelig løser overgangsordningen den samfundsøkonomiske udfordring, at alle lønmodtagere ellers ville have et helt års opsparet ferie i overskud.

2. Hvad går indefrysningsperioden ud på?

Arbejdsgiverne skal populært sagt ”indefryse” det overskydende beløb, som er de feriemidler, lønmodtagerne optjener i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020. Feriemidlerne indefryses i en fond under ATP – Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (i det følgende kaldet Fonden).

Når du når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet, får du udbetalt dine tilgodehavende feriemidler fra Fonden. På grund af den ny ordning med samtidighedsferie vil man til den tid som udgangspunkt have afviklet al ferie, når man fratræder arbejdsmarkedet, og dermed vil de hensatte feriemidler fra det gamle system kunne dække ferieafholdelsen, når man går på pension – akkurat, som det sker i dag.

Det svarer til, at du skulle gå fra at være bagudlønnet til forudlønnet, og i stedet for at få to lønninger udbetalt i én måned, så ville du opspare den ene måned til udbetaling i sidste ende.

Indefrysningsordningen/Fonden vil eksistere, indtil alle lønmodtagere anno 2019-2020 har forladt arbejdsmarkedet – forventeligt om ca. 60 år.

3. Hvad sker der med min ferie i overgangsperioden?

Den ferie, du har optjent i perioden 1. januar – 31. december 2018 afholder du på normal vis i perioden 1. maj 2019 – 30. april 2020.

Den ferie, du har optjent i perioden 1. januar – 31. august 2019, afholder du i det såkaldte ”miniferieår”, som løber fra den 1. maj – 30. september 2020. Du optjener 16,64 feriedage til afholdelse i miniferieåret. Bemærk, at miniferieåret løber en måned ind over det ny ferieår.

4. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har optjent ferie nok til miniferieåret?

Hvis du ikke har optjent ferie i 2019, fordi du er ny på arbejdsmarkedet eller har været ude af arbejdsmarkedet i en periode, kan du have mulighed for at holde ”fondsferiedage” i miniferieåret 2020. Du kan få op til 8,3 fondsferiedage, som du søger om at få udbetalt hos Fonden.

5. Hvordan beregnes det indefrosne feriepengebeløb?

Den ferie, som du optjener i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 (12 mdr.) er den ferie, som din arbejdsgiver skal ”indefryse” og indberette til Fonden. Beløbet beregnes med 12,5 % af din ferieberettigede løn i perioden. Dette gælder, uanset om du har ferie med løn eller modtager feriegodtgørelse. Feriepengene beregnes på samme måde som tilgodehavende ferie ved fratræden. Det vil sige, at det indberettede beløb er inklusiv 1 % ferietillæg. Har du forhøjet ferietillæg, vil du modtage besked fra din arbejdsgiver om, hvordan dette behandles.

Det er kun den lovbestemte del, som indefryses. Det vil sige, at hvis du har forhøjet ferietillæg eller har mere end 12,5 % i feriegodtgørelse, skal det overskydende ikke indefryses. Du vil modtage besked fra din arbejdsgiver om, hvordan det overskydende beløb behandles. Det samme vil gælde, hvis du har ret til SH-betaling og har overskydende SH-opsparing.

Hvis du er omfattet af en overenskomst, kan du søge information hos din arbejdsgiver eller din faglige organisation om, hvordan overenskomstparterne har aftalt, at det, der ligger ud over det lovbestemte, skal udbetales.

Har du bonus eller anden resultatløn, skal du være opmærksom på, at der kan være nogle udfordringer med at beregne feriegodtgørelse af disse beløb i indefrysningsperioden, da bonusåret og indefrysningsåret typisk ikke falder sammen.

6. Hvad sker der med feriepengebeløbet?

Hvis du får løn under ferie eller er timelønnet og omfattet af en overenskomst med garantiordning, kan din arbejdsgiver vælge at beholde beløbet og hensætte det i virksomhedens regnskab som gæld.

Hvis din arbejdsgiver indbetaler din feriegodtgørelse til FerieKonto eller til en privat feriekasse, kan virksomheden ikke vælge at beholde beløbet, men skal indbetale det til Fonden med det samme. Det sker via FerieKonto.

7. Hvorfor kan jeg ikke få de indefrosne feriemidler udbetalt nu?

Fordi du ellers ville få 10 ugers ferie udbetalt i et år.

8. Hvornår kan jeg få de indefrosne feriemidler udbetalt?

Når du når folkepensionsalderen eller forlader det danske arbejdsmarked.

9. Må min arbejdsgiver udbetale de indefrosne feriemidler til mig direkte?

Nej, det er kun Fonden, som må udbetale pengene.

10. Jeg har nået pensionsalderen, men arbejder stadig. Hvornår kan jeg hæve mine feriemidler i fonden?

De indefrosne feriemidler udbetales automatisk til dig, når du når folkepensionsalderen. Første gang, der udbetales fra Fonden er i oktober 2021.

11. Kan jeg altid være sikker på at få de indefrosne feriemidler udbetalt?

Ja, Fonden ”hæfter for” beløbet, når din arbejdsgiver har indberettet beløbet. I tilfælde af at virksomheden skulle gå konkurs, hæfter Lønmodtagernes Garantifond. Hvis virksomheden fx måtte flytte til udlandet, skal den indbetale alle skyldige feriemidler til Fonden.

Du vil hvert år modtage en saldoopgørelse fra Fonden med ”rentetilskrivning” og Fondens investeringsafkast (eller –tab).

Uanset om din arbejdsgiver indbetaler til Fonden eller administrerer pengene selv, er det beløb, som du får udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet, det samme.

12. Hvad sker der, hvis min arbejdsgiver vælger at administrere de indefrosne feriemidler selv, og jeg så fratræder – følger pengene med til min nye arbejdsgiver?

Nej. De indefrosne feriemidler bliver umiddelbart hos din gamle arbejdsgiver, og først den dag, du forlader arbejdsmarkedet, får du de indefrosne midler udbetalt fra Fonden.

13. Hvad nu hvis min arbejdsgiver ikke indberetter beløbet eller indberetter et forkert beløb?

I februar 2021 giver Fonden dig besked om, hvilket beløb din arbejdsgiver har indberettet. Hvis du ikke får besked fra Fonden, skal du reagere overfor din arbejdsgiver. Fonden hæfter nemlig først for dine feriepenge, når de har modtaget indberetningen fra din arbejdsgiver.

Hvis din arbejdsgiver ikke indberetter feriepengene, er det et krav mellem dig og din arbejdsgiver, som du vil skulle retsforfølge. Den seneste frist for at forfølge kravet er 30. juni 2025.

Hvis du mener, at beløbet er forkert beregnet, har du ligeledes frist helt frem til 30. juni 2025 til at gøre indsigelse over for Fonden.

14. Skal mine feriepenge stadig indefryses, hvis jeg fratræder mit job i indefrysningsperioden?

Ja. Hvis du fratræder dit job i indefrysningsperioden, skal din tidligere arbejdsgiver afregne tilgodehavende feriegodtgørelse til FerieKonto. For den del af feriegodtgørelsen, der vedrører overgangsperioden, vil FerieKonto afregne feriegodtgørelsesbeløbet til Fonden.

15. Jeg er på barsel i perioden 1. september 2019 og 31. august 2020 – hvad sker der med mine feriepenge?

Hvis du holder barselsorlov med løn i indefrysningsperioden, optjener du feriepenge svarende til din sædvanlige løn de sidste 4 uger inden orloven. Det gælder, uanset om du modtager fuld løn, delvis løn eller kun pensionsindbetaling fra din arbejdsgiver i perioden.

For den periode, hvor du udelukkende modtager dagpenge, optjener du ikke feriepenge. Er du på barsel på et tidspunkt i løbet af indefrysningsperioden (1. september 2019 til 31. august 2020), vil der kun blive indbetalt penge til Fonden for de perioder, hvor du har modtaget hel eller delvis løn.

De nye ferieregler – fra den 1. september 2020 og frem

16. Hvilke regler kommer til at gælde efter den 1. september 2020?

Mange regler i ferieloven vil forblive de samme til trods for, at ferieåret nu lægges helt om. Fx reglerne om feriens længde. Du optjener stadig ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i ferieåret plus 1 % ferietillæg svarende til 5 ugers årlig ferie, hvis du har ferie med løn. Hvis du modtager feriegodtgørelse, optjener du fortsat 12,5 % af den ferieberettigede løn.

Arbejdsgiver har stadig pligt til at varsle din hovedferie med 3 måneder og din restferie med 1 måned, men det er ikke længere lovligt at aftale forkortede varsler. Tjek derfor din ansættelseskontrakt og se, om du har aftalt forkortet ferievarsel.

17. Hvad er forskudsferie?

Som noget nyt kan du aftale med din arbejdsgiver, at du afholder betalt ferie på forskud, hvis du ikke har optjent nok ferie med løn, når du ønsker at holde ferie. Du kan ikke få flere feriedage på forskud end dem, du kan optjene inden for samme ferieår.

Det er virksomheden, som bestemmer, om den vil tillade aftaler om forskudsferie.

Ferie på forskud fradrages i din optjente ferie senere på ferieåret.

Hvis du fratræder, inden udligningen er sket, er virksomheden berettiget til at modregne den skyldige ferie i din tilgodehavende løn, ferie og ferietillæg.

18. Hvad sker der med mine feriefridage?

Feriefridage eller 6. ferieuge, som de også kaldes, har som sådan ikke noget at gøre med ferieloven. De er aftalebestemt. Nogle har dem, andre har dem ikke. Men i mange virksomheder følger optjening og afvikling af feriefridage ferieåret. Dine feriefridage vil ikke som sådan blive påvirket af den ny ferielov, men det kan være, at tidspunktet for optjening og afvikling af feriefridagene lægges om til at følge det ny ferieår.

19. Kommer jeg til at mangle ferie i 2020 og i så fald, hvordan løser jeg det?

Som beskrevet ovenfor har du optjent 16,64 feriedage til afholdelse i miniferieåret, som går fra den 1. maj – 30. september 2020, det vil sige i sommerperioden, inden den ny ferielov træder i kraft.

Oppebærer du feriefridage, har du sandsynligvis optjent 5 feriefridage til afholdelse efter den 1. maj 2020.

Den 1. september 2020 begynder et nyt ferieår i forbindelse med, at den nye ferielov træder i kraft. Her trækkes en streg i sandet, og du begynder på samtidighedsferie. Det vil sige, at du pr. 1. oktober 2020 vil have optjent 2,08 feriedage. Det er ikke umiddelbart nok, hvis du har planlagt at holde efterårsferie i 2020. MEN du har op til tre muligheder, du kan overveje:

1. Du kan have overført restferie fra tidligere ferieår. Aftalen om overførsel af ferie skal være på plads senest 30. september 2020,

2. Du kan aftale at få ferie på forskud,

3. Du kan undersøge om du har feriefridage.

Kan du se, at du kommer til at mangle feriedage i miniferieåret (sommeren 2020) skal du allerede nu overveje at gemme restferie, som du kan overføre pr. den 1. maj 2020.

20. Hvor meget ferie kan jeg overføre fremover?

Du vil stadig kunne aftale med din arbejdsgiver, at optjent, betalt ferie ud over 4 uger (”den 5. ferieuge”) overføres til næste ferieafholdelsesperiode. Det nye er, at hvis ferie ud over 4 uger ikke er afholdt inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, eller der ikke ligger en skriftlig aftale om overførsel af ferie, da udbetales den overskydende ferie automatisk til dig.

Hvad der ydermere er nyt, er, at ferie, som ikke har kunnet afholdes pga. feriehindring, ikke i samme omfang som tidligere kan udbetales til lønmodtageren. Det skal overføres til næste ferieafholdelsesperiode.

Download vores tjekliste og få et hurtigt overblik, hvordan den nye ferielov får indflydelse på din optjening og afholdelse. Hvis du har spørgsmål, fx til din ansættelseskontrakt, bonus eller lign., er du velkommen til at kontakte advokat Nicholas Ørum Keller på +45 46 30 46 82 eller nik@ret-raad.dk.

Du kan læse mere om ansættelse & arbejde på vores hjemmeside. Er du arbejdsgiver? Læs mere om virksomhedsrådgivning her.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.