Tvangsfjernelse - Kend jeres rettigheder

En tvangsfjernelse af et eller flere børn er et stort indgreb i familien. Det føles som familien mod kommunens store apparat. Familien kan føle sig meget alene og have svært ved at overskue situationen. Det er derfor en god idé at få en advokat med ind over sagen så hurtigt som muligt. desuden viser en ny rapport fra Ankestyrelsen, at der er fejl i næsten 4 ud af ti anbringelsessager, så der er god grund til at være ekstra opmærksom på sine rettigheder.

Forløbet for en tvangsfjernelse

En tvangsfjernelsessag foregår som oftest ved, at kommunens socialrådgiver får en eller flere henvendelser fra skole, børnehave, sundhedspersonale, naboer eller familie med mistanke om at barnet mistrives på den ene eller anden måde. På baggrund af henvendelserne vurderer socialrådgiveren, om barnets forhold skal undersøges nærmere. Hvis det er tilfældet, indhenter socialrådgiveren udtalelser fra relevante fagpersoner (f.eks. læger, psykologer, skole, børnehave osv.). På baggrund af disse udtalelser vurderer socialrådgiveren, om barnet skal anbringes uden for hjemmet – med eller uden forældrenes samtykke. Hvis forældrene ikke er enige i beslutningen om at anbringe barnet uden for hjemmet, indstiller socialrådgiveren beslutningen til kommunens Børne- og ungeudvalg, der træffer den endelige beslutning om anbringelsen.

Hvis Børne- og ungeudvalget holder fast i tvangsanbringelsen, kan du klage til Ankestyrelsen, som inden for 8 uger behandler sagen. Hvis du ikke allerede har gjort det, er det nu, at du skal kontakte en advokat og få hjælp til det videre forløb. Hvis Ankestyrelsen ligeledes fastholder beslutningen om at fjerne barnet fra hjemmet, kan du indbringe beslutningen for Byretten og i sidste ende for Landsretten. 

Få hjælp ved tvangsfjernelse

Hvilke rettigheder har du ved tvangsfjernelse af dit barn?

Som forældre, har du en række rettigheder, som er værd at kende forud for en sag om tvangsfjernelse, da overholdelsen af disse rettigheder kan få afgørende betydning for udfaldet af sagen. Dine rettigheder er kort forklaret nedenfor.

Inden kommunen træffer beslutning om anbringelse uden for hjemmet:

  • Du har ret til gratis advokatbistand.
  • Du har ret til frit at vælge din advokat – hvis ikke du gør det, anviser kommunen en til dig.
  • Du har krav på at få indblik i alle sagens dokumenter.
  • Dit barn skal høres i sagen, hvis barnet er gammelt nok og i øvrigt i en psykisk tilstand, der gør det muligt.
  • Kommunen skal vælge den foranstaltning, som griber mindst ind i barnets hverdag. Det vil sige, at en fjernelse fra hjemmet kun skal ske, hvis det er den eneste mulighed for at afhjælpe barnets mistrivsel.

Når beslutningen om tvangsfjernelsen er truffet:

  • Du har krav på at få din sag behandlet i Ankestyrelsen, hvis du ikke er enig i kommunens beslutning.
  • Ved Ankestyrelsens behandling af din sag, har du krav på, at både du og dit barn høres på ny.

Når dit barn er anbragt uden for hjemmet:

  • Kommunen er forpligtet til løbende at undersøge, om betingelserne for anbringelse uden for hjemmet fortsat er til stede.
  • Du kan til enhver tid anmode kommunen om hjemgivelse af dit barn.

Det hjælper vi dig med

I sager med tvangsfjernelse kan det være afgørende for sagens udfald, at du inddrager en advokat så tidligt som overhovedet muligt. Din advokat vil meget hurtigt kunne danne sig et overblik over din sag og oplyse dig om dine rettigheder og muligheder. Advokaten vil også kunne gennemgå alle dokumenter i sagen, som ofte er mange, og sikre at dine rettigheder respekteres og at regler i øvrigt bliver overholdt.