Emner:
Dødsbobehandling - tjekliste

Tjekliste til dødsbobehandling

I denne artikel har vi forsøgt at lave en ”grov” tjekliste til behandling af dødsboer. Tjeklisten er ment som et overblik, og den er lavet ud fra en generel betragtning. Der kan således være en række yderligere forhold, der skal tages stilling til i det enkelte dødsbo.

Forud for dødsfaldet

 • Er der taget stilling til de arveretlige forhold, herunder oprettet et testamente
 • Er der taget stilling til, hvorledes pensioner og forsikringer skal behandles.
 • Nb! Begunstigelse i pensioner og forsikringer kan ikke foretages via testamente, men skal ske ved henvendelse til pensionsinstituttet/forsikringsselskabet.
 • Er der taget stilling til forhold omkring begravelse, herunder evt. skrevet en sidste vilje via bedemanden.
 • Nb! Begravelsesønsker bør ikke fremgå af testamentet, da dette typisk først kommer frem flere uger efter dødsfaldet i forbindelse med skifterettens behandling.
 • Har du og din ægtefælle fælleskonti, skal I være opmærksomme på, at når dødsfaldet sker, lukkes eventuelle fælleskonti, indtil boet er udleveret fra skifteretten.
 • Dette har også betydning i relation til de PBS aftaler, der er knyttet til fælleskontoen, idet betalinger herfra ikke vil kunne finde sted før udlevering.

Når dødsfaldet er sket

I løbet af ca. 14 dage efter dødsfaldet vil den person, der fremgår af begravelsespapirerne blive kontaktet af skifteretten. Der skal herefter tages stilling til, hvorledes boet skal behandles (som uskiftet bo, privat skifte, bobestyrerbo etc.). Først når der er taget stilling til behandlingsformen, kan boet ”udleveres”- dvs. at der kan rådes over boets midler. Indtil da kan der ikke ageres i boet, og ingen af boets aktiver (herunder indbo) må bortfjernes. En fuldmagt oprettet før dødsfaldet bortfalder ved dødsfaldet.

Du kan læse mere om de forskellige bobehandlingsformer her

 • Når boet er udleveret, skal der indrykkes proklama i Statstidende. Proklama er en meddelelse om, at pågældende er afgået ved døden og en opfordring til, at eventuelle kreditorer anmelder deres krav i boet inden 8 uger fra offentliggørelsen af proklamaet i Statstidende. Anmeldes kravet for sent vil det som udgangspunkt bortfalde.
 • Skifteretsattest og eventuelle skiftefuldmagter sendes til afdødes bank, således at banken bliver gjort opmærksom på hvem, der herefter kan råde over boets midler. Banken anmodes om at sende proformaopgørelser pr. dødsdagen.
 • Skifteretsattest lyses i tingbogen på boets eventuelle faste ejendomme.
 • Der indhentes R75 (personlige skatteoplysninger) hos Skat med henblik på at få et overblik over afdødes aktiver og passiver, herunder forsikringer og pensioner.
 • Nb! Der kan dog være kommet nye aktiver og passiver til, da R75 ikke er en opdateret registrering pr. dødsdagen.
 • Post omregistreres ved fremsendelse af skifteretsattest til Post Danmark.
 • Der gives besked til forsikringsselskabet om, hvordan de skal forholde sig til afdødes forsikringer.
 • Abonnementer (herunder licens) opsiges.
 • Der tages stilling til, hvad der skal ske med boets aktiver (fast ejendom, bil, værdipapirer mv.) og i det omfang aktiverne skal sælges foretages salg.
 • Åbningsstatus (opgørelse pr. dødsdagen indleveres til skifteret og Skat). I de private skifter skal dette ske inden 6 mdr. fra dødsdagen.
 • Boopgørelse (opgørelse over hvad der er sket fra dødsdagen og frem til boets slutning, samt hvorledes værdierne deles, og hvad der skal betales i afgift) indleveres til skifteret og Skat ved boets afslutning. I de private skifter er seneste skæringsdag 1 års dagen for dødsfaldet. Der er eventuelt mulighed for en tillægsfrist, men en sådan gives kun, når helt særlige forhold taler herfor. Anmodning herom skal sendes til skifteretten før fristens udløb.
 • Er boet skattepligtigt indsendes selvangivelse til skifteret og Skat i forbindelse med boets slutning. Evt. restskat/overskydende skat medtages i boet som et aktiv/passiv.