Emner:

Ny regler om forkyndelse

Den 1. juli 2013 trådte nye regler om forkyndelse i kraft med henblik på at modernisere og effektivisere mulighederne for forkyndelse.

Tidligere var det sådan, at en person, der var sagsøgt, modtog oplysning om, at han var blevet stævnet via en stævningsmand, som mødte op på den sagsøgtes adresse eller eventuelt vedkommendes arbejdsplads. Det har vist sig at være en tung og bekostelig fremgangsmåde, som har været ressourcekrævende for domstolene og politiet. Ofte sker der ikke forkyndelse rettidigt, eller også glemmer den sagsøgte at møde i retten, hvilket kan betyde, at retsmøder må udsættes eller om-berammes, hvilket forsinker hele processen.

Formålet med forkyndelsen er at sikre, at en sagsøgt er fuldt ud bekendt med, at vedkommende er stævnet, således at han kan møde op i retten og varetage sine interesser. Hvis han alligevel udebliver på trods af, at der er sket korrekt forkyndelse, indtræder de sædvanlige retsvirkninger, som blandt andet betyder, at der kan afsiges udeblivelsesdom, således at sagen kan afsluttes uden den sagsøgtes tilstedeværelse.

Nu er det imidlertid også blevet muligt for retten at forkynde telefonisk, ligesom myndighederne kan sende påmindelser på sms og e-mail til personer, som skal møde i retten.

Ændringerne af reglerne er sket på baggrund af anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der afgav en såkaldt betænkning i november 2011. De vigtigste ændringer er følgende:

Der indføres regler om telefonforkyndelse

  1. Der indføres regler om at forkyndelse kan ske overfor ledelsen eller personalet på en institution eller et hospital, hvor den pågældende opholder sig.
  2. Retten og politiet kan sende sms og e-mailpåmindelser til personer, der skal møde i retten, hvilket forhåbentlig modvirker, at tiltalte og vidner udebliver fra retsmøder som følge af forglemmelse.
  3. Politiets bistand til forkyndelse bliver sekundær, således at politiet alene kan anmodes om at foretage forkyndelse eller medvirke ved forkyndelse, hvis det ikke har været muligt at foretage forkyndelse på anden vis og det må forventes, at forkyndelse ikke kan ske uden politiets medvirken.